VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

 

Sinimäe                                                                                                           13. juuli 2010 nr 161

 

Metsades  tuleohutuse  tagamine

 

Juhindudes metsaseaduse § 35 lõike 3 punktidest 1 ja 2 , karistusseadustiku § 352, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lõike 1 punktist 3 ning metsades valitseva suure tuleohuga,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e:

 

1.      Metsades valitseva suure tuleohu tõttu metsatulekahju ennetamiseks on keelatud Vaivara valla territooriumil kuni käesoleva korralduse kehtetuks tunnistamiseni:

 

1.1.  metsa kasutamine puidu saamiseks, kõrvalkasutuseks, jahinduseks, teadus- ja õppetööks ning rekreatsiooniks;

 

1.2.  võõras metsas viibimine;

 

1.3.  metsades või muu taimestikuga kaetud aladel lõkete tegemine;

 

2.      Keelust üleastujaid karistatakse väärteomenetluse seadustiku ja karistusseadustiku § 352 järgi.

 

3. Korraldus avalikustada ajalehes Põhjarannik, valla veebilehel, raamatukogudes, vallamaja

teadete tahvlil.

 

4. Korraldus teha teatavaks Politsei- ja Piirivalveameti Ida-Prefektuurile, Keskkonnaameti Viru regioonile ja Ida-Eesti Päästeteenistusele.

 

5. Korraldus jõustub teatavakstegemisest valla veebilehel.

 

 

 

 

Veikko Luhalaid                                                                                                                                                                                                    

Vallavanem                                                                             Galina  Mogelainen

                                                                                                Vallasekretär