VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

 

Sinimäe                                                                                                           17. august 2010 nr 194

 

Vaivara Vallavalitsuse 20.07.2010 korralduse nr 167

„Metsades tuleohutuse tagamine” kehtetuks

tunnistamine

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktist 3, haldusmenetluse seaduse § 64 lõikest 1 ja võttes aluseks Vaivara Vallavalitsuse 20.07.2010 korralduse nr 167 „Metsades tuleohutuse tagamine” ning metsades valitsenud tuleohu lõppemisega,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e:

 

1. Tunnistada kehtetuks Vaivara Vallavalitsuse 20.07.2010 korraldus nr 167„Metsades tuleohutuse tagamine”.

 

2. Korraldus avalikustada valla veebilehel, raamatukogudes, vallamaja teadete tahvlil.

 

3. Korraldus teha teatavaks Politsei- ja Piirivalveameti Ida-Prefektuurile, Keskkonnaameti Viru regioonile ja Ida-Eesti Päästeteenistusele.

 

4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest valla veebilehel.

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

Vallavanem                                                                             Galina Mogelainen

                                                                                                Vallasekretär