VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

 

Sinimäe                                                                                                           20. juuli 2010 nr 167

 

Metsades  tuleohutuse  tagamine

 

Juhindudes metsaseaduse § 35 lõike 3 punktidest 1 ja 2, karistusseadustiku § 352, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 lõike 1 punktist 3, Ida-Eesti Päästekeskuse 16.07.2010 nr IEPK 1.2-1.2/978-1 ja RMK Ida-Virumaa metskonna 19.07.2010 kirjadest ning metsades valitseva suure tuleohuga,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e:

 

1.      Metsades valitseva suure tuleohu tõttu metsatulekahju ennetamiseks on keelatud Vaivara valla territooriumil kuni käesoleva korralduse kehtetuks tunnistamiseni:

 

1.1.  metsa kasutamine kõrvalkasutuseks, jahinduseks, teadus- ja õppetööks ning rekreatsiooniks;

 

1.2.  võõras metsas viibimine, välja arvatud teenistusülesannete täitmisel;

 

1.3.  metsades või muu taimestikuga kaetud aladel lõkete tegemine;

 

2.      Keelust üleastujaid karistatakse väärteomenetluse seadustiku ja karistusseadustiku § 352 järgi.

3.      Korraldus avalikustada valla veebilehel, raamatukogudes, vallamaja teadete tahvlil.

4.      Korraldus teha teatavaks Politsei- ja Piirivalveameti Ida-Prefektuurile, Keskkonnaameti Viru regioonile ja Ida-Eesti Päästeteenistusele.

5.      Tunnistada kehtetuks Vaivara Vallavalitsuse 13.07.2010 korraldus nr 161 „Metsades tuleohutuse tagamine
 

6.      Korraldus jõustub teatavakstegemisest valla veebilehel.

 

 

 

Veikko Luhalaid

Vallavanem                                                                             Eret Laht

                                                                                                Vallasekretäri abi

                                                                                                vallasekretäri ülesannetes