VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                                           26. juuli 2011 nr 169

 

Mittetulundusühingus Narva Lennujaam

liikmeõiguste teostaja määramine

 

 

Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõikest 4 ja võttes aluseks Veikko LuhalaidŽi avalduse,

 

annab Vaivara Vallavalitsus

 

k o r r a l d u s e:

  1. Lõpetada Veikko LuhalaidŽi volitused Vaivara valla liikmeõiguste teostajana Mittetulundusühingus Narva Lennujaam.
  2. Määrata Vaivara valla liikmeõiguste teostajateks Mittetulundusühingus Narva Lennujaam Anti Kallam.
  3. Vaivara Vallavalitsuse kantseleil teha korraldus teatavaks punktis 2 nimetatud isikule.
  4. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavaks tegemisest esitades vaide Vaivara Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja halduskohtumenetluse seaduses sätestatud korras.

 

 

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

Vallavanem                                                                 Eret Laht

Vallasekretäri abi

Vallasekretäri ülesannetes