VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                                         29.juuni 2010 nr 147

 

Vaivara Lasteaia arengukava kinnitamine

 

Lähtuvalt koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõikest 1 ja lõikest 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktist 2, võttes aluseks Vaivara Vallavolikogu 16.06.2010 määruse nr 10 „Vaivara Lasteaia arengukava kinnitamise ja muutmise korra kinnitamine” § 2 lõike 2,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e:

 

1. Kinnitada Vaivara Lasteaia arengukava aastateks 2010 - 2015 vastavalt korralduse lisale.

 

2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest valla veebilehel.

 

3. Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras või vaide Vaivara Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

Vallavanem                                                                             Galina Mogelainen

                                                                                                Vallasekretär