VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                                           31. mai 2011 nr 122

 

Lihtsustatud korras korraldatava riigihanke

"Tolmuvaba katte ehitamiseks Torpani teel,

Pavlovi teel, Kolbaku teel ning  Mardi ja Ridaküla

teedel " hankedokumentide kinnitamine

 

Lähtudes riigihangete seaduses § 16 lõikest 1, võttes aluseks Vaivara Vallavolikogu 12. juuni 2003. a määrusega nr 18 kehtestatud „Vaivara vallavara eeskirja“ § 7 lõiked 1, 2 ja 4, Vaivara Vallavolikogu 26. mai 2011 otsuse nr 96 „Loa andmine „Sõidukite liisimine kasutusrendi korras" korraldamiseks“ ning  seoses hanketeate ja hankedokumentide kinnitamise vajadusega,

 

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e:

 

1. Kinnitada lihtsustatud korras korraldatava riigihanke " Tolmuvaba katte ehitamiseks Torpani teel, Pavlovi teel, Kolbaku teel ning Mardi ja Ridaküla teedel" hankedokumendid vastavalt lisale (Lisa 1. Juhised pakkujale; Lisa 2. Vormid; Lisa 3. Tehniline kirjeldus).

 

2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

 

3. Käesolevat korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest, esitades vaide Vaivara Vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja haldusmenetluse seadustikus sätestatud korras.

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

vallavanem                                                                              Galina Mogelainen

                                                                                                vallasekretär