VAIVARA VALLAVALITSUS

 

 K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                                           31. mai 2011 nr 111                                                                                                   

Vaivara Huvikeskuse ruumide kasutamise

hindade kinnitamine

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktist 2, Vaivara Vallavolikogu    29.mai 2008.a määruse nr 58 „ Vaivara Huvikeskuse põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine“ § 10 punktist 9, haldusmenetluse seaduse § 64 lõikest 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 5 punktist 6 ning võttes aluseks Vaivara Huvikeskuse 24.05.2011 ettepanekud,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

k o r r a l d u s e:

 

1. Kehtestada Vaivara Huvikeskuse ruumide kasutamise hinnad juriidilistele ja füüsilistele isikutele (väljaarvatud Vaivara vallas registreeritud ning Vaivara Huvikeskusega koostöölepingut omavad mittetulundusühingud, vallavalitsuse struktuuriüksused ja hallatavad asutused) 1. juulist 2011 alljärgnevalt:

 

1.1. Olgina ja Vaivara rahvamajade peosaal:

1.1.1 kella 8.00-24.00                                                               7.- eurot tund

1.1.2 kella 24.00-8.00                                                             19.- eurot tund

1.2. spordisaal                                                                           7.- eurot tund

1.3. Olgina väike saal                                                                3.- eurot tund

1.4. köök                                                                                   3.- eurot tund

 

2. Tunnistada kehtetuks Vaivara Vallavalitsuse 17.11.2009 korraldus nr 249 „ Vaivara Huvikeskuse ruumide kasutamise hindade kinnitamine“ 1. juulist 2011.

 

2. Korraldus teatavaks teha valla veebilehel, vallamaja teadete tahvlil.

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

vallavanem                                                                                          Galina Mogelainen

                                                                                                            vallasekretär