Valla osa üldplaneeringu algatamise teade ja keskkonnamõju hindamise teade

 

Vaivara Vallavalitsus teatab, et Vaivara Vallavolikogu on 25.novembril 2010 vastu võtnud otsuse nr 70 „Valla osa üldplaneeringu algatamine olulise ruumilise mõjuga Auvere ja Arumäe küla tuulepargi asukoha valiku määramiseks“ ja algatanud valla osa üldplaneeringuga seotud keskkonnamõju strateegiline hindamise.

 

Algatatud planeeringu eesmärk on olulise ruumilise mõjuga Auvere ja Arumäe küla tuulepargi asukoha valiku määramine. Vastavalt planeerimisseaduse § 292 lõikele 1 ja 6 määras maavanem olulise ruumilise objekti üldplaneeringuga planeeritava maa-ala suuruseks ca 1690ha. Osa üldplaneeringu ala asub Vaivara vallas, Sinimäe alevist kagu suunas. Planeeringuala laiub Auvere ja Arumäe külade vahelisel maatulundusmaal, piirnedes Tallinn-Narva raudteega ja jäädes sellest lõuna poole.

 

Planeeringudokumendi koostamise algataja ja kehtestaja on Vaivara Vallavolikogu (Pargi 2, Sinimäe 40101, Ida-Virumaa), planeeringudokumendi koostamist korraldab Vaivara Vallavalitsus (Pargi 2, Sinimäe 40101, Ida-Virumaa, tel 39 29 000, vaivara@vaivara.ee). Planeeringudokumendi ja planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostaja on AS Pöyry Entec (Lõõtsa 2a, Tallinn 11415, tel 61 77 430, entec.ee@poyry.com). 

 

Tulenevalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõike 1 punkti 2 on keskkonnamõju strateegilise hindamise teostamine üldplaneeringule kohustuslik.

 

Osa üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega saab tutvuda Vaivara Vallavalitsuses avalike dokumentidega tutvumiseks ettenähtud viisil ja ajal ning Vaivara valla kodulehel   www.vaivara.ee.