VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                                  27. juuni 2012 nr 128

 

Kohanime määramine Auvere külas

 

Kohanime määramise eelnõu avalikustati alates 07. juuni 2012 kuni 26. juuni 2012 valla veebilehel, vallamaja teadete tahvlil ning Vaivara, Sinimäe ja Olgina raamatukogudes.

 

Seoses vajadusega liikluspinna järgi aadresside määramiseks, tuleb läbida menetlus Tamme teele kohanime määramine vastavalt kehtivale seadusandlusele.

 

Lähtudes kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punktist 4, § 5 lõike 1 punktist 3, § 6 lõikest 1 ja lõikest 2, Vaivara Vallavolikogu 16.11.2006 määrusest nr 26 „Kohanime määramise korraldamine” § 1, § 2, § 3 lõikest 4,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

 k o r r a l d u s e:

 

1.    Määrata Auvere külas asuvale teele kohanimi vastavalt korraldusele lisatud skeemile: Tamme tee.

 

2.  Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

 

3. Korraldus tehakse teatavaks kohanime nõukogule ja riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale, kohanimede määramise taotlejale ning avalikustatakse valla veebilehel, vallamaja teadete tahvlil ning Vaivara, Sinimäe ja Olgina raamatukogus.

 

 

 

 

 

Heiki Luts

vallavanem                                                                                          Galina Mogelainen

  vallasekretär