VAIVARA VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

Sinimäe                                                                                                          7.jaanuar 2013 nr 7

 

Kohanime määramine Laagna külas

 

Kohanime määramise eelnõu avalikustati alates 19.detsember 2012 kuni 6.jaanuar 2013 valla veebilehel, vallamaja teadete tahvlil ning Vaivara, Sinimäe ja Olgina raamatukogus.

 

Seoses vajadusega liikluspinna järgi aadresside määramiseks, tuleb läbida menetlus Mõisa teele kohanime määramine vastavalt kehtivale seadusandlusele.

 

Lähtudes kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punktist 4, § 5 lõike 1 punktist 3, § 6 lõikest 1 ja lõikest 2, Vaivara Vallavolikogu 16.11.2006 määrusest nr 26 „Kohanime määramise korraldamine” § 1, § 2, § 3 lõikest 4,

 

Vaivara Vallavalitsus annab

 

 k o r r a l d u s e:

 

  1. Määrata Ida-Viru maakonnas Vaivara vallas Laagna külas asuvale teele kohanimi vastavalt korraldusele lisatud skeemile: Mõisa tee.

 

  1. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

 

  1. Korraldus tehakse teatavaks kohanime nõukogule ja riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale, kohanimede määramise taotlejale ning avalikustatakse valla veebilehel, vallamaja teadete tahvlil ning Vaivara, Sinimäe ja Olgina raamatukogus.

 

 

 

 

 

Heiki Luts                                                                                                                                                                                                 

vallavanem                                                                  Galina Mogelainen

                                                                                    vallasekretär