VAIVARA VALLAVALITSUS

 

                                                                                   M Ä Ä R U S

 

 

Sinimäe                                                                                            11. september 2007 nr 4

 

 

Ühisveevärgi teenushindade kinnitamine

 

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, §  7 lg 1, Vaivara valla põhimääruse (kinnitatud Vaivara Vallavolikogu 18.05.2006 määrusega nr. 11) § 6 lg l, § 14 lg 1, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseaduse § 14 lg 2, Vaivara valla veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra (e-KO 2001, 19, 393 ) p 16 ja võttes aluseks Vaivara valla vee- ja kanalisatsiooni arengukava aastateks 2002 – 2014 (kinnitatud Vaivara Vallavolikogu 22.05.2003 määrusega nr 15, muudetud Vaivara Vallavolikogu 20.11.2003 määrusega nr 35) ning Statistikaameti kodulehel avaldatud tarbijahinna indeksi muutused perioodil 01.12.2002 kuni 01.08.2007 ja KA Vaiko AS 05.09.2007.a taotluse nr 4/164 ( registreeritud valla kantseleis 10.09.2007 nr 6.1-18/759),

 

Vaivara Vallavalitsus  m ä ä r a b:

 

1.      Kinnitada ühisveevärgi teenushinnad ( käibemaksuga) alates 01.01.2008. a. alljärgnevalt:

 

1.1.   Abonenttasu ühes kuus 9,71 kr

1.2.   Tasu võetud vee eest 11,58 kr/m3

1.3.   Tasu heitvee ärajuhtimise eest 10,94 kr/m3

 

2.      Tunnistada kehtetuks Vaivara Vallavalitsuse 19.09.2006 määrus nr 4 “Ühisveevärgi teenushindade kinnitamine” alates 01.01.2008. a.

 

3.      Määrus jõustub 14. september 2007. a.

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

Vallavanem                                                                                       Eret Laht

                                                                                                          Registripidaja

                                                                                                          Vallasekretäri ülesannetes