VAIVARA  VALLAVALITSUS

 

K O R R A L D U S

 

 

Sinimäe                                                                                                     16. mai 2006.a. nr. 175

 

 

Metsades  tuleohutuse  tagamine

 

 

Juhindudes  metsaseaduse ( RT I 1998, 113/114, 2005, 70, 540)  § 32 lg 3  , karistusseadustiku (RT I 2001, 61, 364; 2006, 7, 42 § 352, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT 1 1993, 37, 558; 1999,82,755; 2005, 32, 235) § 7 lg 2  ning  metsades valitseva  suure tuleohuga,

 

Vaivara Vallavalitsus annab korralduse:

 

1.      Metsades valitseva  suure tuleohu tõttu loodusõnnetuse ennetamiseks on keelatud  valla territooriumil  kuni käesoleva korralduse kehtetuks tunnistamiseni:

 

1.1.  metsa  kasutamine puidu saamiseks, kõrvalkasutuseks, jahinduseks, teadus- ja õppetööks ning rekreatsiooniks;

 

1.2.  võõras metsas  viibimine;

 

1.3.  metsades  või  muu taimestikuga  kaetud aladel lõkete  tegemine;

 

2.      Keelust üleastujaid karistatakse  väärteomenetluse seadustiku ja karistusseadustiku § 352 järgi.

 

3.      Korraldus  avalikustada ajalehes  Põhjarannik, valla veebilehel, raamatukogudes, vallamaja

      teadete tahvlil.

 

 

 

 

Veikko Luhalaid

Vallavanem                                                                                       Galina Mogelainen

                                                                                                          Vallasekretär