Sotsiaal- ja tervishoid
SOTSIAALOSAKOND OLGINA ALEVIKUS:
 
IGA KUU 1-ST KUUPÄEVAST 20-NI ON VASTUVÕTT
TEISIPÄEVAL        KELL   9.00 – 13.00
NELJAPÄEVAL     KELL 13.00 – 16.30
PEALE 20-NDAT KUUPÄEVA ON VASTUVÕTT
TEISIPÄEVAL       KELL 9.00 – 13.00
-----------------------------------------------------------------------------------
Sotsiaalhoolekanne

Sotsiaalhoolekanne on sotsiaaltoetuste, -teenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi osutamise või määramisega seotud toimingute süsteem. See on individuaalne, konkreetsele vajadusele suunatud abi, mida finantseeritakse riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvest. Sotsiaalhoolekande korraldamine vallas toimub vastavuses Eesti Vabariigi seadusandlusele, Vaivara Vallavolikogu ja Vallavalitsuse määrustele ja korraldustele, selleks, et paindlikult toetada vallas elavate inimeste iseseisvat toimetulekut.

Sotsiaaltöö Vaivara vallas :
·         Sotsiaalnõustamine – isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest;  
·         Sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine kehtivate õigusaktide alusel;
·         Sotsiaalteenuste vajaduse hindamine, korraldamine ja osutamine;
·         Vaivara valla sotsiaalregistri pidamine (STAR) ning sotsiaalhoolekande alaste statistiliste aruannete koostamine;             
·         Eestkosteasutuse töö korraldamine, sealhulgas kohtumenetlusteks andmete kogumine ja esitamine ning kohtuistungitel osalemine;      
·         Hallatava asutuse töö koordineerimine;
·         Lapsevanemate esmane nõustamine laste kasvatamise ja hooldamise küsimustes, vanemate nõustamine lapsi puudutavate vaidluste lahendamisel;
·         Vanemliku hoolitsuseta laste abistamine, lapsele hoolduspere või eestkostja leidmine, lapse suunamine asenduskoduteenusele; 
·         Korraldab sotsiaaleluruumi kasutusse andmist;
·         Puuetega inimeste sotsiaalhoolekande korraldamine;
·         Hoolekande asutusse paigutamise korraldamine;
 
Sotsiaalosakonna koosseisu kuuluvad osakonna juhataja, lastekaitsespetsialist, hoolekandetöötaja, hooldustöötaja ja autojuht.
 
Tervishoid
Vaivara valla meditsiinilise teenindamisega tegelevad kaks perearstikeskust – Narva Perearstikeskus Olgina aleviku piirkonnas ja Perearstide Keskus Neeme Sinimäe aleviku piirkonnas.
 
Isikuandmete töötlemine
Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isiku tuvastada. Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming. Lähtudes isikuandmete kaitse seadusest töötleb Vaivara Vallavalitsuse sotsiaalosakond andmeid vaid ulatuses, mis on vajalik  avalike ülesannete täitmiseks ning kodanike kiireks ja kvaliteetseks teenindamiseks. Kõikidele isikuandmetega seotud dokumentidele kehtestab Vaivara Vallavalitsus juurdepääsupiirangu. Vaivara Vallavalitsuse sotsiaalosakond ei väljasta ega edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul kui vastav kohustus tuleb seadusest või on selleks olemas andmesubjekti luba.
 
Isikuandme kaitse seadus:
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122010011?leiaKehtiv
Avaliku teabe seadus:
https://www.riigiteataja.ee/akt/122032011010?leiaKehtiv
 
Kontaktid
Valla ametnikud ja töötajad
Vallavolikogu
Tähtsad telefonid
Partnerid
Eelinfo
KALENDER
prev Juuli 2024 järgmine
E T K N R L P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31